Booking & Pay Method

 • CashCredit Card
 • Direct Shop Booking

Booking Information

Shop Details

 • Chiba-ito
  Shizuka-Ito
  Shizuoka-Atagawa
  Shizuoka-Atami
  Shizuoka-Inatori
  Shizuoka-IOP
  Shizuoka-Koganezaki
  Shizuoka-Kumomi
  Shizuoka-Mikomoto Island
  Shizuoka-Osezaki
  Shizuoka-Shishihama
  Shizuoka-Tago
  Shizuoka-Toi
  Tokyo-Hachijojima Island
  Tokyo-Izu Oshima
  Tokyo-Miyakejima Island
 • +81 80-4689-1337 (English)
 • info@divezonetokyo.com (English)
 • PADI, Others

Direct Shop Booking